informacja o usamorządowieniu PKP PR

Rozpoczęty dnia 9.09.2008

Odpowiedz w tym temacie

13 postów w tym temacie

1

Piechocinski

Gość
09-09-2008, 12:09

Informacja o przebiegu procesu usamorządowienia
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

I. Podstawy prawne – stan
1. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” Dz.U nr 97/08.
Należące do Skarbu Państwa udziały w PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. obejmą samorządy województw w proporcji określonej przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
Rozporządzenie przedstawione do zaopiniowania przez Ministra Infrastruktury przesunięto w czasie do momentu uzgodnienia postulowanych pod adresem Rządu spraw związanych z oddłużeniem, rekompensatą, modernizacją taboru.
2. Projekt Ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz Ustawy o transporcie kolejowym.
Niekorzystne zapisy dla samorządu wzmacniające monopol PKP wokół usamorządowionej PKP Przewozy Regionalne Spółka z o. o. w wyniku działań przedstawicieli samorządu zostały usunięte.
Zapisy porządkujące i umożliwiające przejmowanie infrastruktury przez samorząd wprowadzono do projektu.
Projekt skierowany na posiedzenie Sejmu.
II. Finansowy
Zespół powołany przez Konwent Marszałów RP wspomagany merytorycznie dyrektorami departamentów w sposób ciągły postuluje o:
 pełne oddłużenie spółki,
 rekompensatę za utracone przychody z wyłączenia przewozów międzywojewódzkich lub ich pozostawienie w spółce,
 określenie potrzeb modernizacyjno – zakupowych taboru i ich źródeł finansowania
Spotkanie Zespołu na szczeblu PKP S.A. i Ministra Infrastruktury nie przynosiły rozstrzygnięcia problemu a przedstawione rozwiązania nie znalazły akceptacji Zespołu:
 przedstawiony biznesplan nie odpowiada na pytania o wielkość i jej rekompensaty po wyłączeniu części przewozów międzywojewódzkich,
 zakres modernizacji i zakupów nie pozwala się utrzymać i rozwijać a wskazane źródła finansowania są samorządowe z założoną neutralnością Budżetu Państwa
I zostały przeniesione na poziom Kancelarii Premiera.

III. Pracownicze
1. Przedstawiony materiał przez stronę PKP nie zawiera określenia racjonalności przemieszczania pracowników ze spółki wraz z prognozowanym majątkiem do IC.
2. Struktura zatrudnienia, płac, miejsc zatrudnienia wraz z brakiem systemu szkolenia i naboru wraz z zawartymi porozumieniami związkowymi utrudni a co najmniej w przeciągu dwóch lat uniemożliwi pełną majątkową, finansową i zatrudnieniową restrukturyzację spółki.

IV. Organizacyjne
1. Strategia Rządowa dla transportu kolejowego przyjętą poprawką w grudniu 2007r. nakazuje wyłączenie ze spółki PKP Przewozy Regionalne przed usamorządowieniem przewozów międzywojewódzkich.
Realizowana jest częściowo z zamiarem przekazania części pociągów wraz z niewspółmiernymi większymi zasobami do spółki IC z pozostawieniem w spółce PKP Przewozy Regionalne większości niedochodowych przewozów międzywojewódzkich.
2. Proponowane rozwiązanie powoduje:
 dzielenie dotacji rządowych na dwie spółki PKP IC i PKP PR tj. spółki wedle ustawy prowadzące przewozy międzywojewódzkie,
 brak racjonalnej podstawy przekazania nowo zakupionego taboru – EZT „Łódź” z jednej spółki prowadzącej przewozy międzywojewódzki PKP PR do innej spółki prowadzącej przewozy międzywojewódzkie PKP IC,
 zagrożenie braku finansowania przez samorządy przewozów międzywojewódzkich, które nie są zadaniem własnym samorządu po przekazaniu zasobów kadrowych i majątkowych do IC oraz ograniczenie kursowania pociągów międzywojewódzkich powodując konflikty społeczne.

W wyniku ostatniego spotkania w Kancelarii Premiera wspólnie postanowiono:
1. Podzespół finansowy pod przewodnictwem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka przy współudziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR ustali i oceni nowelizację biznes planu wykonanego przez PKP S.A. co do czasookresu, wariantowości, analizy wrażliwości, analizy wskaźnikowej, wielkości rekompensaty po wyłączeniu przewozów międzywojewódzkich.
2. Podzespół majątkowo – taborowy pod kierownictwem Wicearszałka Romana Ciepieli przy współudziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR określi i zweryfikuje zakres potrzebnej modernizacji i zakupu taboru. Pierwsze spotkanie 3 września w siedzibie PKP PR.
Sporne zaplecza techniczne do przekazania PKP PR będą negocjowane oddzielnie przez zainteresowane województwa.
3. Podzespół ds. pracowniczych pod kierownictwem Wicemarszałka Bogdana Rzońcy przy współudziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR dokona analizy zatrudnienia obecnego stanu i prognozowanych potrzeb wariantowo z wyłączeniem i bez wyłączania przewozów międzywojewódzkich.
Wypracowane wnioski zostaną przedstawione na zebraniu plenarnym zespołu.
Zespół wyłoniony przez Konwent Marszałków prowadzący sprawy usamorządowienia kierowany jest przez Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana W. Husejko w składzie:

 Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego
 Pan Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego
 Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Woj. Małopolskiego
 Pan Jacek Sobczak – Wicemarszałek Woj. Lubelskiego
 Pan Piotr Szprendałowicz – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego
 Pan Bartosz Nowacki – Członek Zarządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego
 Pan Piotr Spyra – Członek Zarządu Woj. Śląskiego
 Pan Jerzy Kriger – Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego
 Pan Bogdan Mucha - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego
 Pan Jacek Guzik - Kierownik Oddziału Transportu, Departament Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego
 Pan Jacek Stumpf – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego
 Pan Tomasz Moraczewski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko - Pomorskiego

medical face mask

Gość
27-09-2021, 02:09

I am thankful to you for sharing this plethora of useful information. I found this resource utmost beneficial for me. Thanks a lot for hard work.  medical face mask

idasanka

Użytkownik
01-10-2021, 06:10

car wraps stockton ca

i really liked your article. Thanks for sharing such a wonderful post.

browning

Użytkownik
02-10-2021, 10:10

I appreciated your work very thanks  [ 먹튀 검증 사이트 ](먹튀 검증 사이트)

browning

Użytkownik
03-10-2021, 11:10

I got too much interesting stuff on your blog. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work.  www.locationsnearmenow.net

browning

Użytkownik
03-10-2021, 02:10

I am thankful to you for sharing this plethora of useful information. I found this resource utmost beneficial for me. Thanks a lot for hard work.  breakfast near me

candymika

Użytkownik
04-10-2021, 12:10

A good article, an attractive story requires the author to have a good sense and a keen eye to have a deep insight into it. I am very impressed with your article. the impossible quiz

asdzxc

Gość
06-10-2021, 12:10

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.  먹튀검증사이트

browning

Użytkownik
07-10-2021, 05:10

A good way to get the right sleep is to get a mattress topper. At the same time, a good way to get a mattress topper is to buy a bed that is full of foam and latex.  Kenworth mattress

Killersmile

Gość
08-10-2021, 01:10

I loved your blog and I found it a very interesting as well as useful blog for me. I hope you will post more like this, I am very thankful to you for this type of post   waxing bar rouge

browning

Użytkownik
09-10-2021, 02:10

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.  화이트 먹튀

asdzxc

Gość
11-10-2021, 10:10

The betting it can make real money. play football to be rich No minimum football betting UFABET online gambling website online football betting online baccarat betting Walk online through the best system. no minimum bet Use the service  แทงบอลมือถือออนไลน์

browning

Użytkownik
13-10-2021, 01:10

A great content material as well as great layout. Your website deserves all of the positive feedback it's been getting. I will be back soon for further quality contents.  onewalmart paystub

Zgłaszanie