UE zmienia Marco polo

Rozpoczęty dnia 18.01.2009

Odpowiedz w tym temacie

18 postów w tym temacie

1

piechocinski

Gość
18-01-2009, 08:01

UE zmiania Marco Polo
Wyniki naboru projektów w 2008 r. (spadek łącznego planowanego w projektach przesunięcia modalnego) jak również wyniki przeprowadzonej przez Ecorys w 2007 r. na zlecenie Komisji Europejskiej analizy zewnętrznej pierwszego Programu Marco Polo (szacuje się, że jedynie 64% celu zostanie osiągnięte) pokazują, że Program w obecnym kształcie prawdopodobnie nie osiągnie celu jakim jest uniknięcie lub przesunięcie spodziewanego łącznego przyrostu drogowego ruchu towarowego, tak jak to założono w rozporządzeniu 1692/2006. Co więcej, wprowadzone tym rozporządzeniem (Marco Polo II) nowe działania, czyli autostrady morskie oraz unikanie ruchu wzbudziły bardzo małe zainteresowanie (jedynie łącznie 9% projektów w 2007 r. i 4% w 2008 r.).
Proponowane zmiany, opracowane na podstawie przeprowadzonej ww. analizy zewnętrznej, konsultacji zewnętrznych przeprowadzonych w maju 2008 r. oraz raportu n/t oceny skutków regulacji opracowanego przez Price Waterhouse Coopers, polegają w szczególności na:

1. zwiększeniu udziału w Programie małych przedsiębiorstw poprzez:
- umożliwienie składania projektów przez pojedyncze przedsiębiorstwa (a nie tylko konsorcja co najmniej dwóch przedsiębiorstw z przynajmniej dwóch państw członkowskich) przy zachowaniu warunku, iż działania objęte projektem będę miały charakter międzynarodowy ;
2. zmianie progów kwalifikowalności projektów poprzez:
- zmianę kryterium kwotowego kwalifikowalności na kryterium wyrażone w tkm (z wyjątkiem działań związanych ze wspólnym uczeniem się) co pozwoli na uzyskanie porównywalnych dla wszystkich działań progów ,
- obniżenie progów kwalifikowalności dla działań związanych z przesunięciem modalnym dla wodnego transportu śródlądowego ,
- zniesienie 10% progu dla działań związanych z unikaniem ruchu ;
3. zwiększeniu intensywności finansowania poprzez:
- wprowadzenie możliwości uwzględniania wagi jednostek transportowych w kalkulacji działań związanych z przesunięciem modalnym ,
- zwiększenie nakładów finansowych z 1€ do 2€ za każde przeniesione 500tkm ładunku ,
- możliwość przedłużenia czasu trwania projektów w wyjątkowych przypadkach o 6 miesięcy, a dla działań związanych ze wspólnym uczeniem się o 26 miesięcy ;
4. uproszczeniu procedur administracyjnych Programu poprzez:
- włączenie kosztów infrastruktury dodatkowej do kosztów kwalifikowalnych projektów do wysokości 10% łącznych kosztów kwalifikowalności projektów ,
- ustanowienie jednolitych zasad dotyczących procedur przedkładania i selekcji działań w ramach Programu na cały okres trwania Programu zamiast ustalania corocznie nowych zasad ;
5. zapewnienie spójności Programu z innymi politykami w zakresie transportu UE poprzez:
- uszczegółowienie związku między sieciami transeuropejskimi określonymi w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej a działaniami związanymi z autostradami morskimi ,
- odniesienie do kosztów zewnętrznych transportu podczas selekcji projektów przez Komisję
Stanowisko Rządu RP:
.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady popiera projekt rozporządzenia (WE) Nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EC) No 1692/2006 ustanawiające drugi program ‘Marco Polo’ dla udzielenia wspólnotowej pomocy finansowej celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (‘Marco Polo II’), w szczególności jego zapisy zmierzające do zwiększeniu udziału w Programie małych przedsiębiorstw, zmiany progów kwalifikowalności projektów, przede wszystkim ich obniżenie dla projektów związanych z przesunięciem modalnym dla żeglugi śródlądowej, zwiększenia intensywności finansowania projektów oraz uproszczeniu procedur administracyjnych Programu. Zmiany te powinny przyczynić się do dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Unii Europejskiej, a co za tym idzie także w Polsce, gdzie jego udział jest jeszcze stosunkowo niski.
Jednak, zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmiany dotyczące progów kwalifikowalności projektów są niewystarczające. Progi te powinny zostać zmniejszone tak, aby rzeczywiście zwiększyć stopień wykorzystania środków finansowych Programu, a także zwiększyć udział małych przedsiębiorstw w Programie.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża jednocześnie wątpliwość czy zniesienie obowiązku składania projektów przez konsorcja przynajmniej dwóch firm z przynajmniej dwóch krajów członkowskich UE, przy pozostawieniu progów kwalifikowalności projektów na tym samym poziomie, będzie sprzyjało małym firmom. Rozwiązanie takie wydaje się raczej korzystne dla dużych firm, które będą miały środki na samodzielne, znaczne inwestycje w związku z przygotowywaniem projektu.
Ponadto, w celu zwiększenia udziału w Programie małych przedsiębiorstw, a przede wszystkim przedsiębiorstw z krajów, gdzie udział przewozów intermodalnych w rynku jest niski, powinny zostać ustanowione przepisy umożliwiające przekazanie środków Programu na inwestycje w specjalistyczny tabor do przewozów intermodalnych.

Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany przyczynią się do zwiększenia wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu oraz do realizacji założonych w nim celów. Zwiększenie intensywności finansowania projektów oraz uzyskanie porównywalnych dla wszystkich działań progów poprzez zmianę kryterium kwotowego kwalifikowalności na kryterium wyrażone w tkm ułatwią firmom aplikowanie do Programu. Przyczyni się to do rozwoju nowych połączeń kolejowych i autostrad morskich (w 2007 r. projekty morskie stanowiły jedynie 30% wszystkich projektów związanych z przesunięciem modalnym). Dodatkowo obniżony próg kwalifikowalności dla projektów związanych z żeglugą śródlądową przyczyni się rozwoju tego środka transportu.

Możliwość składania wniosków przez pojedyncze firmy może okazać się niewystarczająca dla małych firm, które mogą mieć trudności z samodzielnym poniesieniem kosztów inwestycji w realizację projektu. Stąd możliwość składania wniosków przez konsorcja powinna pozostać, co przy jednoczesnym zmniejszeniu progów kwalifikowalności projektów spowoduje, że mniejsze firmy będą mogły rzeczywiście skorzystać ze środków Marco Polo II. Konieczność obniżenia progów została również stwierdzona w analizie zewnętrznej Programu przygotowanej przez Ecorys w 2007 r.
Obecne progi kwalifikowalności projektów, w szczególności dla działań związanych z przesunięciem modalnym, są zbyt wysokie. Ze względu na uwarunkowania geograficzne, np. w żegludze bliskiego zasięgu, czy projektach dla krajów położonych w „połowie szlaków” komunikacyjnych, trudne jest osiągnięcie podanych progów w zakresie przeniesionych tonokilometrów. Obecnie Program Marco Polo II promuje w rzeczywistości przewozy długodystansowe bądź też przewozy o dużej częstotliwości wymagające zaangażowania odpowiednio dużej ilości środków transportu, co niesie za sobą konieczność inwestycji. Z podanych wyżej przyczyn zasadne byłoby zmniejszenie progów o 50 %. Polska widzi zagrożenie dla rozwoju firm funkcjonujących już obecnie na rynku polskim i firm nowych, dopiero chcących wejść na rynek, ze względu na ich równe traktowanie z wyspecjalizowanymi, od lat działającymi na rynku firmami wyposażonymi w specjalistyczny tabor oraz infrastrukturę.
Tak więc w celu zwiększenia wykorzystania Programu Marco Polo oraz zwiększenia w nim udziału małych firm konieczne jest opcjonalne zachowanie zasady składania projektu przez przedsiębiorstwa z przynajmniej dwóch krajów członkowskich (w formie konsorcjum) przy jednoczesnym obniżeniu progów kwalifikowalności.
Ostatni z postulatów, dotyczący możliwości przeznaczenia środków Marco Polo na inwestycje w tabor jest istotny w szczególności dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą mieć trudności z pozyskaniem środków na inwestycje w specjalistyczny nowoczesny tabor do przewozów intermodalnych. Obecnie w działaniach związanych z przesunięciem modalnym, działaniach katalitycznych i działaniach związanych z autostradami morskimi, przy maksymalnym finansowaniu 35% projektu, nakłady na tzw. infrastrukturę pomocniczą nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu, a wsparcie na zakup taboru w ogóle nie jest możliwe. Dlatego też Polska będzie starała się o wypracowanie rozwiązań umożliwiających dofinansowanie infrastruktury pomocniczej poprzez zniesienie tego ograniczenia (ewentualnie zwiększenie limitu) oraz wpisanie możliwości dofinansowania zakupu specjalistycznego taboru. Należy przy tym zauważyć, że wsparcie udzielane w ramach Programu jest przyznawane beneficjentom bezpośrednio przez Komisję Europejską na podstawie umowy (art. 5 ust. 3 rozporządzenia 1692/2006 stanowi, iż „Wspólnotowa pomoc finansowa opiera się na umowach wynegocjowanych pomiędzy Komisją i beneficjentem.”) tak więc nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE. Potwierdza to również art. 7 rozporządzenia 1692/2006, gdzie rozróżnia się pomoc publiczną pochodzącą od państw członkowskich UE od wsparcia pochodzącego od Wspólnoty Europejskiej. Zakaz udzielania pomocy publicznej na tabor nie ma charakteru absolutnego i wynika z praktyki decyzyjnej oraz wytycznych Komisji. Jeżeli w wyniku nowelizacji rozporządzenia 1692/2006 wprowadzone zostanie do jego treści dozwolenie takiego wsparcia to będzie to właśnie prawnie umocowanym wyjątkiem od tego zakazu. Zważywszy na powołany art. 7, który mówi o komplementarności wsparcia Wspólnoty i pomocy publicznej pochodzącej z źródeł krajowych, to taki wyjątek będzie też mógł mieć „efekt uboczny” legalizacji (zgodnie z art. 88 TWE) pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie na finansowanie projektów realizujących cele rozporządzenia 1692/2006, gdyż łączna pomoc nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej zależy na zwiększeniu udziału przewozów intermodalnych w przewozie ładunków, a Program Marco Polo daje możliwości jego wsparcia. Obecnie trwa jedynie jeden projekt z udziałem polskiego przewoźnika kolejowego (Polzug Polska Sp. z o.o.) p.n. TRIANGLE oraz jeden projekt p.n. NETHPOLA wykorzystujący port Gdynia/Gdańsk. Zgłoszony w naborze w 2008 r. projekt POLITE RAIL CORRIDOR z udziałem PKP Cargo został wycofany z negocjacji.

W związku z czym Program ten powinien być bardziej dostosowany do poziomu rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.
W 2007 r. transport intermodalny stanowił 2,4% - przewiezionej masy ładunków ogólnego wolumenu przewozu ładunków w Polsce (transport kolejowy) i wzrósł w porównaniu z rokiem 2006 o 19,4% przewiezionej masy. Dla porównania w krajach starej 15UE udział ten wynosi średnio 10-15%. Jak widać transport intermodalny w Polsce jest w dużo mniejszym stopniu rozwinięty, iż w innych państwach członkowskich. Niewystarczająca ilość terminali i brak nowoczesnego sprzętu powodują, iż transport ten na terytorium Polski jest znacznie droższy niż w innych państwach.
W „Polityce Transportowej Państwa na lata 2006 2025” wskazane są kierunki rozwoju transportu intermodalnego oraz warunki, jakie powinny zostać spełnione dla jego efektywności. Dokument ten przewiduje jako priorytetowe uściślenie pomocy Państwa oraz prowadzenie zachęt prawnych i podatkowych, łącznie ze stworzeniem sieci terminali i centrów logistycznych. W „Programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko” przewidziano działanie 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”, na realizację którego przeznaczono 111,3 mln €. Działania dla poprawy transportu intermodalnego ujęte są również w „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 r.” oraz w „Master planie dla transportu kolejowego do roku 2030”.
Działania na poziomie krajowym oraz działania na poziomie wspólnotowym (Program Marco Polo II) przyczynią się do realizacji polityki transportowej polskiej i europejskiej dotyczącej rozwoju transportu intermodalnego. Biorąc pod uwagę obecne zaangażowanie polskich firm i liczby projektów realizowanych w ramach Marco Polo II w Polsce wydaje się zasadne wnioskowanie dostosowania jego warunków do rozwoju rynków gdzie ten rodzaj usługi transportowej jest na początkowym etapie wzrostu.
Na podstawie materiałów Sejmowej Komisji ds. UE zredagował
Janusz Piechociński wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl

MaryanneField

Użytkownik
27-09-2021, 02:09

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.  ASTM level 3

browning

Użytkownik
30-09-2021, 03:09

Excellent to be visiting your blog again, it has been months for me. Rightly, this article that I've been served for therefore long. I want this article to finish my assignment within the faculty, and it has the same topic together with your article. Thanks for the ton of valuable help, nice share.  먹튀 검증 사이트

idasanka

Użytkownik
01-10-2021, 06:10

This is exactly what I was looking for. Thank God I found this site! Thanks for sharing this spokane mortgage broker

idasanka

Użytkownik
01-10-2021, 06:10

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.

car wraps boston

restaurants near me

Gość
02-10-2021, 01:10

I am jovial you take pride in what you write. It makes you stand way out from many other writers that can not push high-quality content like you.  restaurants near me

nearest breakfast

Gość
04-10-2021, 08:10

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.  nearest breakfast

browning

Użytkownik
05-10-2021, 11:10

I visit your blog regularly and recommend it to all of those who wanted to enhance their knowledge with ease. The style of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that shrewdness you provide the readers!  click here

asdzxc

Gość
06-10-2021, 10:10

It is an excellent blog, I have ever seen. I found all the material on this blog utmost unique and well written. And, I have decided to visit it again and again.  먹튀검증

browning

Użytkownik
06-10-2021, 08:10

mattresses online and direct them to be sent to the warehouses for storage and delivery. These orders are packed, processed, and then shipped to the place of distribution.  Volvo mattress

Killersmile

Gość
08-10-2021, 01:10

thanks for sharing i love it! waxing memphis

browning

Użytkownik
09-10-2021, 12:10

I got what you mean, thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google.  토토 사이트     

browning

Użytkownik
11-10-2021, 04:10

security and safety with care from staff 24 hours a day with professional supervision on online gambling gambling, legal gambling websites The best football betting website, quick deposit and withdrawal, many promotions, football betting, slots, lottery, baccarat, the number 1 online casino , must be 789Bet and 789Betting  ufamax

looneyhans

Gość
12-10-2021, 01:10

Well this is great site! Would definitely recommend this to my friends. Love the read  https://bestbreastaugmentationalbuquerque.com

browning

Użytkownik
13-10-2021, 11:10

You have a good point here! I totally agree with what you have said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!!  walmart one

Killersmile

Gość
20-10-2021, 12:10

great forum site! i love it keep posting more!
https://weddingphotographersfortcollins.com

looneyhans

Gość
21-10-2021, 08:10

Awesome! Learned alot thanks so much keep posting more. mobile welders near me

asdzxc

Gość
26-10-2021, 06:10

junk cars for cash Buffalo NY  Are you looking to sell your junk car for cash in Buffalo, NY-Buffalo Junkyard provides the best cash offer with free towing service in Buffalo and surrounding areas.  https://bobscashforjunkcarsbuffalony.com/

Zgłaszanie