Kurs ADR w Chodzieży

Data

19.03.2021 - 21.03.2021

Organizator

Zakład Doskonalenia Zawodwoego

Lokalizacja

Chodzież

Dodatkowe informacje

http://zdz.pila.pl/adr-kurs-podstawowy-przewozu-towarow-niebezpiecznych/

Opis

Kurs ADR w Chodzieży tel. 723 405 247

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program kursu:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego – wymagania i sposób użycia
 9. Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia, środki ostrożności oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku
 10. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego
 14. Ćwiczenia praktyczne

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenia ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Za wydanie zaświadczenia ADR pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,50 PLN, którą kierowca uiszcza na konto Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.

Dodaj nowe wydarzenie

Ostatnio dodane wydarzenia