„Koszty w transporcie samochodowym"

„Koszty w transporcie samochodowym"

Cena: 43.00zł

Stron: 188

Autor: Krystyna Bentkowska-Senator Zdzisław Kordel Jerzy Waśkiewicz

Wydawnictwo: ITS

Opis:

Autorzy publikacji podjęli próbę przybliżenia wartościowego wyrazu całości nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa transportowe, istoty kosztów, analizy ich poszczególnych elementów, jak też czynników (w tym ustawowych), które wpływają na ich wyraz pieniężny. Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym poza encyklopedycznym przywołaniem definicji transportu oraz procesu przewozowego i logistycznego autorzy postanowili podkreślić szczególne właściwości, swoiste dla tego działu gospodarki narodowej a przede wszystkim jego materialny charakter. W rozdziale drugim przeprowadzono analizę znaczenia trzech pojęć, takich jak: nakłady, koszty, wydatki, które często stosowane są zamiennie. Powołano się na opracowania i terminologię obco- i polskojęzyczną z zakresu ekonomii i finansów. Omówiono szczegółowo znaczenie każdego z terminów i istotne różnice między nimi. Wykazano, że określenia te nie są synonimami, a ich błędne użycie niezgodne z ich faktyczną treścią pojęciową może mieć niekorzystne skutki ekonomiczne, również w specyficznej działalności transportowej. Przeprowadzono ponadto klasyfikację kosztów transportu w układach: rodzajowym, funkcjonalnym i kalkulacyjnym, a w każdym z nich przyjęto kryteria różnicujące. Rozdział trzeci odnosi się do kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportowych, które zostały ujęte w układzie rodzajowym. Szczególną uwagę poświęcono tym pozycjom, które są charakterystyczne, ze względu na zakres przedmiotowy, dla transportu samochodowego. Dotyczy to przede wszystkim leasingu (jako formy usług obcych), podatków i opłat obciążających branżę transportu samochodowego, w tym podatku od środków transportu, opłaty drogowej i środowiskowej. Wyeksponowano zagadnienie wszelkich ubezpieczeń związanych z działalnością transportu samochodowego. Przeprowadzono przegląd aktów prawnych, będących podstawą ustalania wysokości podatków i opłat, obciążających transport samochodowy, za kilka ostatnich lat do 2011 roku włącznie. W rozdziale czwartym zaprezentowano problematykę kosztów logistycznych. Wskazano na współczesne uwarunkowania funkcjonowania łańcuchów dostaw a także na znaczenie informacji jako istotnego elementu kosztów logistycznych. Ponadto przedstawiono i omówiono kryteria będące podstawą ich klasyfikacji. W rozdziale piątym podano przegląd mierników oraz wskaźników techniczno-ekonomicznych uwzględniających specyficzne cechy działalności transportu samochodowego. Skonstruowano układ kalkulacyjny kosztów dla przewozów samochodowych ładunków, który uwzględnia ich podział na zależne i niezależne od przebiegu oraz nośniki kosztów. Zaprezentowano wzory analityczne, które zawierają koszty według wyżej wymienionego podziału jak też wybrane wskaźniki techniczno-ekonomiczne do obliczeń kosztu jednostkowego tonokilometra. Rozdział szósty zawiera wyniki badań struktury rodzajowej kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego w Polsce prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie w 2010 roku. Badaniami objęto przedsiębiorstwa wykonujące przewozy ładunków zarówno w relacjach krajowych jak i międzynarodowych. Dla tych rodzajów przewozów podano średnie koszty wozokilometra według przyjętych grup kosztów. Do publikacji dołączony został program informatyczny wraz z instrukcją do samodzielnego obliczania kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Program umożliwia przeprowadzenie uproszczonej analizy uzyskanych wyników poprzez wprowadzenie zmian wartości liczbowych poszczególnych elementów kosztów oraz wskaźników techniczno-ekonomicznych.

Podobne książki