CZAS PRACY KIEROWCÓW

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Cena: 30.00zł

Stron: 48

Autor: Joanna Michniak,Bogusław Madej

Wydawnictwo: Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp zo.o.

Opis:

Obowiązkiem prawnym kierowcy zawodowego jest przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, która jednocześnie odwołuje się do przepisów Unii Europejskiej, tj.

1.
Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,
2.
Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (Konwencji AETR).

Celem przybliżenia problemu przewoźnikom i kierowcom zawodowym przygotowaliśmy nowe wydanie książkowe dotyczące czasu pracy kierowców uwzględniające zarówno przepisy unijne (Rozporządzenie nr 561/2006) na obszarze Unii Europejskiej, jak również przepisy międzynarodowe (Konwencję AETR) na obszarze poza Unią Europejską. Przepisy o czasie pracy kierowców podane sa w formie tekstowej i graficznej wraz z przykładami.
SPIS TREŚCI:

 1. Stan prawny
 2. Organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  2.1. Inspekcja Transportu Drogowego
  2.2. Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Umowa AETR
  3.1. Definicje
  3.2. Zakres stosowania i wyłączenia
  3.3. Minimalny wiek kierowcy
  3.4. Nieprzerwany i dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowe przerwy
  3.5. Maksymalny tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu
  3.6. Odpoczynek dobowy
  3.6.1 Załoga jednoosobowa
  3.6.2 Załoga dwuosobowa
  3.7. Odpoczynek tygodniowy
 4. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 16
  4.1. Zakres stosowania i wyłączenia
  4.2. Definicje
  4.3. Wiek kierowców
  4.4. Normy prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku
  4.4.1. Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu i czas przerwy
  4.4.2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu
  4.4.3. Tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu
  4.4.4. Odpoczynek dobowy w załodze jednoosobowej
  4.4.4.1. Regularny odpoczynek dobowy
  4.4.4.2. Skrócony odpoczynek dobowy
  4.4.5. Odpoczynek dobowy w załodze kilkuosobowej
  4.4.6 Odpoczynek tygodniowy
  4.4.7 Inna praca i okresy gotowości
  4.5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania norm prowadzenia pojazdu,
  obowiązkowych przerw i odpoczynków
  4.6 Wyciąg z planu pracy i rozkład jazdy
 5. Ustawa o czasie pracy kierowców i Kodeks pracy
  5.1. Definicje
  5.2 Kierowcy
  5.3 Wyłączenia
  5.4 Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
  5.4.1. Doba
  5.4.2. Czas pracy
  5.4.3. Czas dyżuru
  5.4.4. Czas dyspozycji
  5.4.4.1 Różnice i zależności pomiędzy dyżurem a okresem dyspozycji 36
  5.4.4.2 Przypadek przejść granicznych
  5.4.5. Praca w godzinach nadliczbowych
  5.4.6. Podstawowe normy czasu pracy
  5.4.7. System równoważnego czasu pracy
  5.4.8. System przerywanego czasu pracy
  5.4.9. System zadaniowego czasu pracy
  5.5. Obowiązki pracodawcy.
  5.6. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy
  odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.
  6 Taryfikator kar nakładanych przez ITD.

Podobne książki