POTOKI ŁADUNKÓW W SIECIACH TRANSPORTOWYCH

POTOKI ŁADUNKÓW W SIECIACH TRANSPORTOWYCH

Cena: 39.00zł

Stron: 192

Autor: Sławomir Dorosiewicz

Opis:

W książce dokonano przeglądu metod służących szacowaniu wielkości i przestrzennego rozkładu przewozów koncentrując się na problematyce samochodowego transportu ładunków. Zebrano bogaty materiał empiryczny. Podjęto także próbę zbudowania modelu, które odzwierciedlałby dynamiczny rozwój zachowań i wzorców podroży w Polsce. Rozważania koncentrują się głównie wokół samochodowych przewozów towarowych, lecz po odpowiedniej adaptacji, większość z opisywanych modeli można zastosować do opisu drogowych potoków pasażerskich i przepływów w sieciach innego typu np. informatycznych (Internet) czy elektrycznych. Ten uniwersalizm związany jest z podobieństwem praw rządzących procesami zachodzącymi we wszystkich wspomnianych typach sieci. Prawa te wywodzą się z całkiem podobnych zasad optymalizacyjnych. Całość rozważań ujęto w czterech rozdziałach. Początkowe części pierwszego mają charakter wprowadzający i przeglądowy. Przedstawiono w nich charakterystykę rynku przewozów towarowych w Polsce oraz zawarto określenia pojęć stosowanych powszechnie w pomiarach wielkości przewozów w sieci transportowej. W następnych podrozdziałach sformułowane zostały mikroekonomiczne podstawy modelu będącego podstawą wyznaczania rozkładu przewozów. Kluczowe są w nim dwa elementy: warunki funkcjonowania (w tym mechanizmy decyzyjne) przewoźników oraz wielkość popytu na przewozy. W rozdziale trzecim zostały zdefiniowane stany równowagi sieci i podane warunki ich istnienia. Tematem ostatniego rozdziału są zagadnienia modelowania dynamiki przewozów. Zamieszczone są tam propozycje równań określających dynamikę przewozów, wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Podobne książki