Porada eksperta

25.10.2013

podczas załadunku została uszkodzona naczepa,kto ponosi formalnie odpowiedzialność za powstala szkodę: załadowaca czy firma która zleciła załadunek ( wg umowy zlecenie transportowe)

~Paweł Krępski

Każdy podmiot przy wykonywaniu czynności zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, jakiej można wymagać od profesjonalisty. Skoro firma zajmuje się zawodowo załadunkami towarów należy uznać, że jest profesjonalistą. Każdy podmiot, w związku z wykonywaną działalnością, ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań.
Jeżeli załadowca (firma załadunkowa) doprowadziła do szkody i działała na zlecenie innego podmiotu na podstawie jakiejś umowy między nimi, tenże załadowca ponosi finalną odpowiedzialność za szkodę. Jeżeli załadowca jest jednocześnie nadawcą towaru (w praktyce nadawca dokonuje załadunku), finalną odpowiedzialność ponosi nadawca.

Jak mniemam, w tej sprawie otrzymała Pani zlecenie od nadawcy i to nadawca powinien dokonać załadunku. Czy nadawca wykonuje załadunek siłami własnymi, czy też posługuje się firmą zewnętrzną nie jest istotne - nadawca odpowiada za czynności wykonywane przez jego podwykonawcę i do niego powinno być skierowane roszczenie o naprawienie szkody. Nadawca nie powinien się tłumaczyć tym, że szkodę spowodowała zewnętrzna firma dokonująca załadunku (jego podwykonawca), gdyż odpowiada za działanie lub zaniechanie tej firmy jak za własne.

Wyświetleń: 7 895

Odpowiada

Paweł JudekPaweł Judek

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie