Porada eksperta

13.01.2014

Witam, mój klient pracuje jako podwykonawca usług ADR w dużej firmie przewozowe.Kierowca ma wymagane przeszkolenie ADR i auto również spełnia wymagania. Na żadnym jednak liście przewozowym ADR w pozycji przewoźnik nie figuruje jego firma lecz główny spedytor. Czy w takiej sytuacji powinien mieć Doradcę DGSA i sporządzać roczne sprawozdanie z przewozów ADR??

~Krystyna

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011. Nr 227, poz. 1367) w art. 2 pkt 8 zawiera definicje uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, za których są uznane podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych. Co prawda Umowa ADR nie wymienia spedycji wśród uczestników przewozów ADR, a jedynie jako podmiot zobowiązany do szkoleń, jeśli jest zaangażowany w przewóz towarów niebezpiecznych. Natomiast niewątpliwie, jeśli spedytor występuje w roli przewoźnika drogowego, zobowiązany jest do wyznaczenia doradcy DGSA i składania corocznych sprawozdań, zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Art. 15 [Doradca ds. bezpieczeństwa]

 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

  Art. 16 [Obowiązki uczestnika przewozu]

 2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:
  1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:
  a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
  b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego - w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
  c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych - w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;
  2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Wyświetleń: 4 874

Odpowiada

Iwona SzwedIwona Szwed

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie