Porada eksperta

25.01.2016

witam serdecznie
kierowca ni dokonał neutralizacji papierów pokazał na rozładunku oryginalną cmr .spedycja która zleciła nam fracht nie wypłaciła nam należnego za wykonaną usługę w wysokości 1700 euro ponieważ tweierdzą że kierowca popełnił błąd i pokazał oryginalne papiery z miejsca załadunku .moje pytanie---czy spedycja moze zrobić takie obciążenia i ws trzymać zapłatę za cały fracht ?

~sławomir

Bez możliwości zapoznania się z dokumentami nie jest możliwym udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.

Istotnym jest ustalenie:

  • czy w umowie przewozu przewidziana została kara umowna na taką okoliczność?
  • czy brak dokonania neutralizacji spowodował jakąkolwiek szkodę (i czy spedycja ją udokumentowała)?

Co do zasady, jeżeli w umowie nie została zastrzeżona skutecznie kara umowna, ma Pan prawo domagać się zapłaty całości wynagrodzenia. Warto przywołać jeden z wyroków w podobnej sprawie, w którym to wyroku Sąd Okręgowy w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt VI Ga 278/13 orzekł:

"Oceniając powyższe Sąd I instancji w rozważaniach prawnych stwierdził, że zgodnie z artykułem 13 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Zgodnie zaś z treścią art. 4 Konwencji dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. W przedmiotowym liście przewozowym jako przewoźnika wskazano M. P. (...)a jako odbiorcę (...) Sp. z o.o. W związku z tym Sąd Rejonowy przyjął ,że nie miała racji strona powodowa powołując się na art. 13 Konwencji, gdyż (...) w B. nie był w świetle prawa odbiorcą i powód nie miał obowiązku okazywania mu listu przewozowego. Mimo tego zdaniem Sądu I instancji roszczenie zgłoszone do potrącenia przez pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie z przyczyn podanych poniżej.

Sąd Rejonowy przywołał w tym zakresie treść art. 393 kc i art. 72 1 kc i stwierdził ,że aby dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy (art.471 kc) należy wykazać szkodę , nienależyte wykonanie zobowiązania , związek przyczynowy. Pozwany wykazuje jedynie fakt nienależytego wykonania umowy, gdyż wykazuje, że powód ujawnił dane . Jednak nie udowadnia szkody i związku przyczynowego. Dalej Sąd ten podał ,że zgodnie z obecnym orzecznictwem Sądu Najwyższego wykazanie szkody nie jest wymagane gdy strona dochodzi zapłaty kary umownej ; jednak sprawie brak jest wykazania, że strony procesu łączyła umowa o karę umowną pomimo zarzutu w tym zakresie złożonego przez pozwanego (art.483kc). Zdaniem Sadu takiej podstawy nie da się wywieść z w/w art. 393kc."

Wyświetleń: 23 195

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie