Porada eksperta

25.10.2013

Dostałem właśnie decyzję od zakładu ubezpieczeń w której odmówiono wypłaty odszkodowania za szkodę z powodu nieprzestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego. Do wypadku doszło na remontowanej drodze która była słabo oznakowana a kierowca nie przekroczył prędkości. Klient wstrzymuje mi płatności i chce dokonać potrącenia. Czy zakład ubezpieczeń ma rację i czy muszę zapłacić mojemu klientowi za szkodę?

~Marek Rudy

Niestety bez zapoznania się z dokumentami nie jest możliwym udzielenie konkretnej odpowiedzi na temat sprawy. Należy pamiętać, iż o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń decyduje treść umowy ubezpieczenia jaką Pan zawarł. Oznacza to, że w praktyce można stosować szereg wyłączeń, i zakład ubezpieczeń nie będzie zobowiązany do zapłaty pomimo istnienia odpowiedzialności przewoźnika. Mogę się tylko domyślać, iż zakład ubezpieczeń uzasadnił swoją decyzję bądź to rażącym niedbalstwem kierowcy bądź też nieprzestrzeganiem prawa, do czego zobowiązał się Pan na mocy umowy ubezpieczenia. W onu przypadkach istnieją podstawy do zmiany stanowiska ubezpieczyciela, gdyż nie każde zachowanie się kierowcy należy traktować jako rażące niedbalstwo oraz nie każde przekroczenie przepisów prawa ma związek z powstaniem szkody. To, że kierowca nie przekroczył prędkości nie jest również samodzielną podstawą do wykazania błędu zakładu ubezpieczeń, gdyż sam fakt doprowadzenia do zdarzenia może zostać potraktowany jako nie zachowanie należytej ostrożności.
<Br><br>W takich sprawach najistotniejszym jest ustalenie postanowień umowy ubezpieczenia oraz okoliczności faktycznych zdarzenia. Należy więc dokładnie zapoznać się z wystawioną polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Dodatkowo należy ustalić jak dokładnie doszło do szkody i co było jej przyczyną – pomocne w takich przypadkach są oświadczenia kierowców, notatki policyjne (o ile była na miejscu zdarzenia), oświadczenia świadków, zapis techografu.
<br><br>
Nie sprecyzował Pan również czy do szkody doszło w trakcie przewozu krajowego czy międzynarodowego, jednakże w mojej opinii nie ma to wpływu na Pana odpowiedzialność. Zarówno na gruncie Prawa przewozowego jak i Konwencji CMR wydaje się, że nie istnieje przesłanka pozwalająca na uwolnienie się od odpowiedzialności. Z tego też powodu jest Pan zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz podmiotu uprawnionego, zgodnie z obowiązującym prawem. Ważnym jest, aby roszczenie skierowane do Pana było prawidłowo udokumentowane (muszą w nim się znajdować dokumenty potwierdzające rozmiar szkody oraz jej wysokość). Jeżeli uprawniony udokumentuje szkodę będzie Pan zobowiązany do jej pokrycia.
<br><br>
Dokładna ocena sprawy wymaga jednakże zapoznania się z dokumentami zarówno odnośnie roszczenia od Pana klienta jak i umowy ubezpieczenia.

Wyświetleń: 6 152

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie