Regulamin

Regulamin świadczenia usługi z dnia 1 stycznia 2018r.

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Administrator – TM Serwis Krzysztof Buko z siedzibą w Ostromecku ul. Malinowa 41
  2. Newsletter – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest portal forumtraansportu.pl, przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.forumtransportu.pl
  5. Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
  6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego i jest bezpłatny
  3. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
  4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

   • zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer
   • dostęp do Internetu
   • przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
  5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;
   • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
  8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Zakres świadczonych usług

  1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje, opinie) zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii i komentarzy na forum dyskusyjnym, dodawanie ofert pracy oraz dodawanie informacji o swojej firmie w Bazie firm.
  2. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.
  3. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w “Polityce Prywatności serwisu internetowego www.forumtransportu.pl. Dostępnej TUTAJ
  4. Zamówienie newslettera następuje poprzez wyrażenie zgody podczas procesu rejestracji do portalu. Newsletter będzie wysyłany pod wskazany podczas rejstracji adres mailowy.
  5. Usługa subskrypcji newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
  6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie na stronie głównej swojego adresu mailowego i wciśnięcie przycisku "Wypisz się"
 4. Własność intelektualna

  1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
  2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 5. Odpowiedzialność

  1. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
  2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
  3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

   • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
   • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
   • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
   • jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
   • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacje

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy TM Serwis Roma Buko ul. Przyjaciół 1/17 85-791 Bydgoszcz lub adres mailowy reklama@tmserwis.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
  4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 7. Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.