Intensywne działania na śląskiej S1. Podpisujemy umowę i ogłaszamy przetargi na kolejne odcinki

Intensywne działania na śląskiej S1. Podpisujemy umowę i ogłaszamy przetargi na kolejne odcinki

11.10.2019
Czas czytania ok. 9 minut

Zgodnie z podpisaną umową, nowy 8,5-kilometrowy odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) powstanie w 34 miesiące. Ponadto ruszają pierwsze 2 przetargi na budowę odcinków S1 od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic.

Umowa podpisana. Jakie obowiązki wykonawcy?
Wykonawca odcinka Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą, uzyska niezbędne decyzje umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a następnie wykona prace budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji zezwalającej na dopuszczenie do użytkowania zbudowanego odcinka drogi.

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 378 952 702,84 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”.

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej
Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Dwa przekroje i dwa tunele
Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

 • jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami,
  wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
 • dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.
Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Wyroki KIO
Na czas trwania postępowania przetargowego wpływ miało skorzystanie przez oferentów z przysługujących im uprawnień i środków ochrony prawnej, jak również czasochłonna procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie przed Sądem Okręgowym w Katowicach.Działając zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia
2018 r., GDDKiA unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpiła do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Jednocześnie na przedmiotowe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych, w styczniu 2019 r. została złożona skarga do Sądu Okręgowego w Katowicach Wyrok w sprawie zapadł 7 maja 2019 r. Sąd oddalił skargę i uznał ją za bezzasadną. Następnie GDDKiA 11 maja br. dokonała ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez MIRBUD S.A. Na ten wybór zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza 6 czerwca br. uwzględniła przedmiotowe odwołanie, co z kolei w lipcu br. zostało zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrując skargę konsorcjum firm MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A. oraz INTERBUDMONTAŻ z Ukrainy zmienił zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca br. i oddalił odwołanie. Wyrok zakończył procedurą odwoławczą i umożliwił podpisanie umowy z Wykonawcą.

Kalendarium dla odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

17 stycznia 2018 r. - wszczęcie postępowania przetargowego

13 czerwca 2018 r. - termin składania ofert

24 października 2018 r. - pierwszy wybór oferty najkorzystniejszej

11 maja 2019 r. - wybór oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności badania ofert w związku z wyrokiem KIO z 11 grudnia 2018 r.

13 września 2019 r. - wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach na skargę na orzeczenie KIO z 6 czerwca 2019 r.

7 października 2019 r. - wynik kontroli ex-ante Prezesa UZP

10 października 2019 r. - zawarcie umowy z Wykonawcą

Ogłaszamy przetargi na 28 kilometrów drogi ekspresowej S1
Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą realizować zadania w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wykonają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w kwietniu 2020 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023. W przetargu zastosowaliśmy kryteria udzielenia zamówienia, gdzie cena stanowi 60%, przedłużenie okresu gwarancji jakości 30%, a termin realizacji kontraktu 10%.

Wymagamy, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Cztery odcinki
Te zamówienia to pierwsze z czterech odcinków realizacyjnych S1, które planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. W październiku ogłosimy jeszcze przetarg dla III odcinka trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, zaś przetarg na budowę odcinka IV planowany jest do ogłoszenia w grudniubr. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • jeden obwód utrzymania drogi

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia - długość 9,04 km

Ekspresowe połączenie na Śląsku

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny odcinek, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców
Podbeskidzia, Małopolski i Śląska. To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia. Dla tzw. obejścia Węgierskiej Górki została już podpisana umowa na realizację, a w najbliższych planach jest przebudowa istniejącego odcinka DK1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

S1 po nowym śladzie

Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu Śląska poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego.

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez nią. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej DK1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

październik 2019 r. - ogłoszenie przetargów na trzy odcinki realizacyjne (I-III)

grudzień 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III

lipiec 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV

2021 - 2023 - planowany okres budowy

Kiedy cała S1?

W 2023 roku planowane jest zakończenie budowy całego przebiegu S1. Przed nami budowa kolejnych odcinków:

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

 • przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej
 • długość: 6,950 km
 • węzły: Pogoria, Ząbkowice
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020- 2022
 • Planowana data wszczęcia postępowania przetargowego: październik 2019 r.

węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

 • długość: ok 15 km (w tym obwodnica Bierunia o długości 2,1 km)
 • obiekty inżynierskie: 21
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • MOP: Lędziny Wschód II, Lędziny Zachód III
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020-2023
 • Data wszczęcia postępowania przetargowego: 10 października 2019 r.

węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice

 • długość: 15,165 km
 • obiekty inżynierskie: 18
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020-2023
 • Data wszczęcia postępowania przetargowego: 10 października 2019 r.

Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem)

 • długość: 12,02 km

 • obiekty inżynierskie: 19

 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok

 • MOP: Dankowice Zachód II, Dankowice Wschód III

 • jeden obwód drogowy - Stara wieś

 • formuła realizacji: Projektuj i buduj

 • lata realizacji: 2020-2023

 • Planowana data wszczęcia postępowania przetargowego: październik 2019 r.

GDDKiA

Wyświetlenia: 408

Nowoczesna chemia budowlana sprzyja ochronie środowiska

24.04.2020

Szybko i tanio? Czy na pewno tak chcesz wymieniać opony?

20.05.2020

Spojrzenie rynku magazynowego na pandemię

7.04.2020

#Koronawirus - Czy epidemia zmieni ludzi na lepszych?

28.05.2020

Kuehne + Nagel otwiera we włoskiej Weronie nowoczesny magazyn wina i napojów spirytusowych

25.05.2020

Co, poza COVID19, wstrzymuje inwestycje mieszkaniowe

17.04.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Walka z ransomware – nie pozwól, aby kopie bezpieczeństwa stały się tylnymi drzwiami do twojej organizacji

22.04.2020

Paliwa 20 % tańsze niż przed rokiem

27.04.2020

GEFCO i AUTO1.com rozwijają logistykę samochodów używanych

22.05.2020

Sprawdzone środki smarne

27.05.2020

Mercedes-Benz wspiera sektor ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu pandemii

5.04.2020

Koronawirus nie rozgrzał podmiejskiej logistyki ostatniej mili, ale widoczne jest ocieplenie

20.05.2020