Dzielimy się wiedzą i poznajemy branżowe nowinki

Dzielimy się wiedzą i poznajemy branżowe nowinki

4.11.2019
Czas czytania ok. 8 minut

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest prężnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Stowarzyszenia, do którego polscy drogowcy dołączyli przed 100 laty. Pracownicy GDDKiA uczestniczą w kluczowych spotkaniach i strategicznych wydarzeniach, a efekty ich zaangażowania w prace Komitetów Technicznych trafiają do podręczników oraz raportów opracowywanych przez PIARC i są wykorzystywane przez administracje drogowe na całym świecie. Odcisnęliśmy nasz ślad w kwestiach zimowego utrzymania, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania majątkiem drogowym, nawierzchni i technologii, mostów oraz terminologii branżowej.

100 lat Polski w PIARC

PIARC - Światowe Stowarzyszenie Drogowe (World Road Association) powstało w 1909 roku po pierwszym międzynarodowym kongresie drogowym, który odbył się w Paryżu. Skrót PIARC oznacza Permanent International Association of Road Congresses i chociaż nazwa organizacji zmieniła się na przestrzeni lat, stowarzyszenie nadal posługuje się oryginalnym skrótem w swoim logo.

Polscy drogowcy dołączyli do PIARC już w rok po odzyskaniu niepodległości za pośrednictwem Sekcji dróg kołowych i mostów Ministerstwa Robót Publicznych. Stulecie członkostwa w stowarzyszeniu będzie dobrą okazją do spotkania w Warszawie przedstawicieli europejskich Komitetów Narodowych PIARC, które zaplanowano na grudzień 2019 r. Swoją obecność na nim potwierdził już prezydent PIARC, pan Claude Van Rooten.

Dziś PIARC, którego siedziba jest w Paryżu, zrzesza 122 członków - instytucji rządowych z całego świata i ma status doradczy Rady Społeczno-Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pośredniczy w wymianie wiedzy o drogach, a także o polityce i najlepszych praktykach w zakresie zrównoważonego transportu drogowego. W tym celu identyfikuje, wspiera oraz rozpowszechnia dobre praktyki i standardy. W swoich działaniach uwzględnia potrzeby krajów rozwijających się i tych, które są obecnie w fazie transformacji. Co więcej, opracowuje i promuje wydajne narzędzia wykorzystywane w procesie decyzyjnym z zakresu dróg i transportu drogowego.

Dodajmy, że w lutym 2018 r. zorganizowaliśmy w Polsce XV Międzynarodowy Kongres Zimowy PIARC. Co ważne, Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym funkcję organizatora i gospodarza tego spotkania. Wzięło w nim udział 970 delegatów, którzy reprezentowali organy administracji publicznej, stowarzyszenia branżowe, a także firmy z sektora prywatnego. Tematem przewodnim kongresu była kwestia zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego zimowego utrzymania infrastruktury drogowej. W programie imprezy znalazły się m.in.: sesja ministerialna, szereg sesji technicznych, wycieczki techniczne oraz wyścigi pługów odśnieżnych.

Dzielimy się swoim doświadczeniem

Kluczową formą naszej aktywności w PIARC jest czynne zaangażowanie pracowników GDDKiA w prace komitetów technicznych, które powoływane są na okres czterech lat, tj. na czas obowiązywania danego Planu Strategicznego. W pracę komitetów zaangażowani są przedstawiciele administracji drogowych całego świata, którzy w oparciu o przyjęty plan działania dążą do osiągniecia zdefiniowanych w Planie Strategicznym celów polegających m.in. na wygenerowaniu finalnego raportu, realizacji studium przypadku (ang. case study), organizacji warsztatów z konkretnymi podmiotami, przeglądzie literatury fachowej, czy wreszcie aktualizacji instrukcji branżowych.

Pracownicy GDDKiA uczestniczyli w pracach Komitetów Technicznych PIARC, zajmujących się kwestiami inteligentnych systemów transportowych (ITS), zimowego utrzymania, działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania majątkiem drogowym, nawierzchni i technologii, mostów oraz komitetu terminologicznego. Efekty czteroletnich prac zaprezentowali podczas 26. Światowego Kongresu Drogowego, jaki odbył się w październiku w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Jak utrzymywać zimą drogi

Paweł Sobiesiak z Oddziału w Gdańsku zaangażowany był w prace komitetu zajmującego się zimowym utrzymaniem dróg. Celem komitetu jest poprawa dostępu do sieci drogowych oraz wzrost mobilności użytkowników dróg poprzez usprawnienie funkcjonowania sieci drogowej i jej integrację z innymi środkami transportu. Paweł zaangażowany był w prace dotyczące zarządzania transportem podczas warunków zimowych, a efektem jest raport „Między- i wewnątrz agencyjna integracja zarządzania zimowym utrzymaniem dróg”, w którym przedstawiono dziewięć studiów przypadków w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wkładem polskiego przedstawiciela w ww. raport jest opracowanie studium przypadku „Porównanie i ocena dwóch modeli utrzymania dróg: „Model tradycyjny” i „Utrzymaj Standard” oraz ich wpływ na ruch drogowy w warunkach zimowych”. Skupiono się w nim na zmianie podejścia do samej idei modelu utrzymania dróg, funkcji zarządcy drogi oraz nowej roli operatora, która nie ogranicza się tylko do realizacji poleceń zarządcy drogi, ale obejmuje szeroko pojętą filozofię celu i sposobu realizacji utrzymania. Ponadto przedstawiciel GDDKiA wygłosił dwa referaty pt. „Systemy informacyjne wspierające decyzje dotyczące zimowego utrzymania w Polsce” oraz „Zimowe utrzymanie dróg w Polsce z punktu widzenia potrzeb użytkownika” podczas Zimowej Konferencji Drogowej w Mendozie (Argentyna).

Jak poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dorota Marzyńska-Kotas z Oddziału w Katowicach oraz Przemysław Padło z Oddziału we Wrocławiu pracowali w grupie roboczej zajmującej się aktualizacją podręcznika Road Safety Manual. Chodziło w szczególności o uzupełnienie go o nowe dane, przykłady i rozwiązania infrastrukturalne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaktualizowany podręcznik jest już dostępny online, a przedstawiciele z Polski są wymienieni jako współautorzy rewizji.

Pracownicy GDDKiA dokonali także oceny referatów i wystąpień, które zostały finalnie zaprezentowane podczas Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi. Natomiast podczas samego wydarzenia w ZEA wygłosili referat w trakcie sesji technicznej „Programs and policies for road safety” oraz prezentację pt. „Evolution of Polish road infrastructure toward safety”.

Jak aktywnie zarządzać majątkiem drogowym

Pracujący w centrali GDDKiA Marcin Nowacki w ramach prac swojego komitetu zajmował się kwestiami związanymi z identyfikacją możliwości wykorzystania koncepcji aktywnego zarządzania aktywami drogowymi (asset management) w poprawie funkcjonowania administracji i organów zarządzających aktywami drogowymi na świecie. Grupa robocza w której pracował Marcin, skupiła się na przygotowaniu Raportu o innowacyjnych rozwiązaniach w zarządzaniu aktywami, w którym ujęte zostały najistotniejsze obszary mogące mieć potencjalny wpływ na zarządzanie aktywami: zbieranie danych o stanie aktywów drogowych, sposoby przechowywania danych i wpływu tego na możliwości analityczne oraz zdolność do podejmowania decyzji.

Nasz przedstawiciel wygłosił szereg prezentacji, w tym: „Asset mamagement models for growing economies”, „Asset Management in Eastern Europe Countries” oraz „Innovative Approaches to decision making in Asset management”. Był także współautorem rozdziału w finalnym raporcie - „Condition assessment and deterioration modeling” podsumowującego najnowsze trendy, narzędzia i ciekawostki związane ze zbieraniem i oceną stanu aktywów drogowych oraz przedstawiającego wykorzystywane na świecie metody modelowania pogarszania się stanu aktywów w celu rozwoju zarządzania proaktywnego.

Jak diagnozować nawierzchnie

Piotr Dąbrowski z Oddziału w Gdańsku oraz Sławomir Ejsmont z Oddziału w Białymstoku w ramach swojego komitetu technicznego zajmowali się diagnostyką nawierzchni drogowych. Ich zadaniem była aktualizacja, opublikowanego na koniec poprzedniego 4-letniego cyklu prac PIARC, raportu „State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction”, będącego przeglądem najpowszechniej stosowanych technik i sposobów monitorowania nawierzchni drogowych. Raport zaktualizowano i poszerzono w oparciu o najnowsze trendy i technologie w diagnostyce nawierzchni (dostępny jest pod linkiem ). Nasi przedstawiciele zaangażowani byli również we współorganizację cyklicznego VIII Sympozjum Cech Powierzchniowych Nawierzchni (SURF), które odbyło się w 2018 roku w Brisbane.

Tłumaczymy słownik międzynarodowy

Marek Rolla z centrali GDDKiA aktywnie udziela się w pracy Komitetu Terminologicznego zajmującego się aktualizacją słownika międzynarodowego PIARC. W 2007 r. ukazało się ósme wydanie słownika w pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i portugalskim. Aktualnie słownik zawiera około 16 300 terminów w dwóch językach: angielskim i francuskim, które są stopniowo tłumaczone na 35 języków, w tym na polski. Nasz przedstawiciel przetłumaczył ponad 925 terminów, w tym rozdział dotyczący zimowego utrzymania, który był pomocny na XV Kongresie Zimowym PIARC w lutym 2018 r. w Gdańsku.

Wszyscy przedstawiciele GDDKiA wykazali się dużym zaangażowaniem w pracach komitetów technicznych PIARC. Na tak dużą aktywność pozwoliło im ogromne doświadczenie zdobyte w Polsce, gdzie zarówno znaczna liczba, jak i wysoka jakość realizowanych inwestycji drogowych, przy jednoczesnym zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, przełożyła się na wiedzę ekspercką w szeroko pojętym sektorze drogownictwa.

Z kolei działalność w strukturach PIARC umożliwiła naszym kolegom i koleżance na poznanie podejść, technologii i metod stosowanych w drogownictwie na całym świecie. Tak wszechstronna wiedza naszych specjalistów pozwoli na wdrożenie kolejnych udoskonaleń w ich codziennej pracy w GDDKiA, a znajomość alternatywnych rozwiązań przełoży się na trafność podejmowanych decyzji.

GDDKiA

Wyświetlenia: 126

Ryanair uruchamia nową trasę z Bydgoszczy

4.10.2019

INPOST najlepszym dostawcą na CENEO.PL

23.10.2019

Dzieło Mostowe 2002 roku

30.09.2019

GDDKiA kontynuuje pomiary porównawcze urządzeń do diagnostyki nawierzchni

2.10.2019

Franke rozwija się w Adgar Park West

1.10.2019

13 niskoemisyjnych Solarisów wzbogaci komunikację miejską w Pile

3.10.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Uber to magnes na mikroprzedsiębiorców

23.10.2019

Efektywność + 20% dzięki Strategii Lean

10.10.2019

Jak sieć 5G wpłynie na rozwój autonomicznych samochodów?

21.10.2019

Rekrutacja 240 osób i dedykowana grupa projektowa - ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

20.09.2019

DAF i Goodyear łączą siły, aby wyłonić najlepszego kierowcę ciężarówki

26.09.2019

Rynek motoryzacyjny po wprowadzeniu nowych norm emisji CO₂ i samochodów elektrycznych

27.09.2019