Dbanie o jakość to nasz wspólny obowiązek

Dbanie o jakość to nasz wspólny obowiązek

28.04.2021
Czas czytania ok. 7 minut

Jakość robót realizowanych na inwestycjach GDDKiA była głównym tematem spotkania, które odbyło się online 26 kwietnia. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, stowarzyszeń branżowych, firmy wykonawcze i świadczące usługi nadzoru inwestorskiego, wojewódzkie struktury nadzoru budowlanego oraz członkowie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zabrakło też pracowników GDDKiA, którzy na bieżąco odpowiadali na pojawiające się pytania i wątpliwości.

- W realizacji inwestycji drogowych niezwykle ważną kwestią jest dobra współpraca. Wszyscy wspólnie musimy dbać o jakość realizowanych prac. Warto to podkreślać szczególnie dzisiaj, gdy obchodzimy coroczny Dzień Drogowca i Transportowca. Z tej okazji wszystkim osobom identyfikującym się z branżą życzymy, by drogi, które budujemy i z których korzystamy, były jak najlepszej jakości i jak najszybciej powstawały. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

16 laboratoriów drogowych GDDKiA

Badania jakości wyrobów wykorzystywanych na budowach prowadzone są przez wyspecjalizowane jednostki. W GDDKiA działa 16 akredytowanych laboratoriów drogowych, każde ze swoim odrębnym, dostosowanym do specyfiki prowadzonych prac, systemem zarządzania jakością. Tylko w laboratorium działającym przy Oddziale GDDKiA w Warszawie wykorzystywanych jest łącznie 190 metod badawczych. W 2020 r. instytucja ta przeprowadziła niemal 11 tys. badań.

Aby móc skutecznie realizować powierzone zadania, niezbędne są środki finansowe na zakup sprzętu oraz utrzymanie istniejących urządzeń. W minionym roku mazowieckie laboratorium drogowe przeznaczyło na ten cel 6,9 mln zł, z czego ponad połowę na zakup sprzętu.

Monitorujemy jakość robót

Wszystkie wyroby budowlane muszą spełniać określone właściwości użytkowe. Lepsza jakość to większa trwałość i tym samym większe bezpieczeństwo korzystania z danej drogi lub obiektu. Dlatego właśnie w GDDKiA funkcjonuje rozwinięty system kontroli jakości.

Monitoring Jakości Robót (MJR) w GDDKiA został wdrożony w 2011 roku, a zmodyfikowany (m.in. o wykorzystanie baz słownikowych) w roku 2017. Monitoring prowadzony jest w miesięcznych odstępach. Polega on na identyfikowaniu procenta próbek oraz badań (prowadzonych przez laboratoria drogowe), które nie spełniły określonych wymagań jakościowych. Stanowi to podstawę do oceny jakościowej realizowanych prac, jak również do wdrożenia ewentualnych działań naprawczych.

Kontrola stosowania wyrobów na budowach

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prac, na budowach odbywają się także kontrole Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), które prowadzone są w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Stwierdza ona, że wyroby budowalne mogą być wykorzystywane na krajowym rynku wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań. Obowiązek dopilnowania stosowania na budowie dopuszczonych do użytku wyrobów spoczywa, według ustawy, na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego.

Kontrola formalna prowadzona przez GUNB służyć ma wykryciu takich nieprawidłowości jak: brak odpowiedniego oznakowania czy deklaracji właściwości użytkowych, niezgodność deklaracji i informacji na etykiecie wyrobu, niezgodność wyrobu ze wskazanym w projekcie budowlanym oraz zamierzone zastosowanie (określone przez producenta) niezgodne ze wskazanym w dokumentacji budowy lub miejscem wbudowania.

Podczas kontroli GUNB pobierane są próbki wyrobów stosowanych na budowie. Procedura ta wynika z zapisów ustawy o wyrobach budowlanych. W 2020 r. do badań najczęściej pobierane były próbki: materiałów termoizolacyjnych, klejów budowlanych oraz wyrobów do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi.

Co przy negatywnym wyniku?

Przy negatywnym wyniku zbadanej próbki wyrobu, informacja o wynikach przekazywana jest do producenta oraz do wykonawcy i inwestora danej budowy. Informacja trafia również do właściwego organu nadzoru, który decyduje o podjęciu działań wobec budowy i wyrobów już wbudowanych. Wyniki badań publikowane są także na stronie GUNB. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u jego sprzedawcy lub producenta.

Kontrola, prowadzona u sprzedawcy, producenta lub importera wyrobu, obejmuje oględziny wyrobu, oznakowania i wymaganych dokumentów. W jej trakcie zabezpieczone mogą zostać wyroby świadczące o nieprawidłowościach, pobrane mogą również zostać kolejne próbki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wszczynane jest postępowanie administracyjne, którego efektem może być nałożenie kary pieniężnej wysokości do 100 tys. zł.

W przypadku powtarzających się naruszeń ze strony tego samego sprzedawcy lub producenta, sprawa kierowana jest do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

560 skontrolowanych wyrobów budowlanych

Na budowach, dla których inwestorem była GDDKiA, w latach 2019-2020 GUNB przeprowadził 215 kontroli stosowania wyrobów budowlanych (bez kontroli obowiązkowych). Skontrolowano 560 wyrobów budowlanych i pobrano 100 próbek. W przypadku 17 próbek badania nie potwierdziły deklarowanych właściwości użytkowych. Jest to nie najgorsza informacja, zważywszy, że średnia dla wszystkich badań prowadzonych przez GUNB wynosi ok. 30 negatywnych próbek na każde 100 pobranych.

Działania GDDKiA i jakość nawierzchni

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 26 kwietnia, mieli możliwość wysłuchania wystąpienia dotyczącego działań GDDKiA względem tzw. „luki normalizacyjnej”, która uniemożliwia przeprowadzenie niektórych badań. Zapoznali się także z dotychczasowymi wynikami badań kruszyw oraz projektem aktualizacji Wytycznych Technicznych RID-37 Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw.

Osobna prezentacja dedykowana była nawierzchniom stosowanym w tunelach drogowych. GDDKiA realizuje obecnie dziewięć tuneli o łącznej długości ok. 14 km, a w planach są kolejne cztery inwestycje. Podczas wystąpienia podkreślono, że choć w tunelach stosowane są zarówno nawierzchnie betonowe jak i asfaltowe, to ostateczny wybór musi uwzględniać szereg właściwości danego obiektu, m.in. sposób wentylacji. Rodzaj nawierzchni wpływa również na kwestie widoczności w tunelu (luminacja nawierzchni) oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Nawierzchnia drogowa spełniać musi wymagania podstawowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a korzystanie z niej powinno być bezpieczne i komfortowe dla użytkowników. Jak zostało podkreślone w ostatnim wystąpieniu wygłoszonym podczas spotkania, błędy popełnione na etapie projektowania, wykonania i utrzymania mogą spowodować obniżenie parametrów nawierzchni i tym samym wpłynąć na pojawienie się problemów w całym jej cyklu życia. Dlatego tak istotne na każdym etapie prac jest pilnowanie kwestii jakościowych.

Spotkania dedykowane kwestii jakości odbywać się będą cyklicznie, raz na kwartał. Na kolejnym spotkaniu omówiony zostanie m.in. temat miejsc styku nawierzchni betonowej i bitumicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionych podczas spotkania:

GDDKiA

Wyświetlenia: 392

Piotr i Paweł SA – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu

29.03.2021

Dlaczego firmy decydują się na relokację zakładów produkcyjnych do Polski?

19.04.2021

Dlaczego międzykontynentalny transport części samochodowych w jednorazowych opakowaniach jest nieekologiczny?

25.03.2021

Niezrównany w dostarczaniu frajdy z jazdy SUV Forda w ekstremalnym teście zwrotności: Puma ST sprawdza się w pojedynku ‘Dawid kontra Goliat’

6.05.2021

Dobre wyniki LOTOSU potwierdzają stopniową odbudowę rynku

28.04.2021

Volvo Trucks Polska uruchamia Centrum Napraw Powypadkowych

5.05.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Trwa intensywny rozwój dróg szybkiego ruchu. Najważniejsze statystyki

4.05.2021

Tylko masowe szczepienia pomogą wrócić na tory rozwoju gospodarczego. Jak najszybciej trzeba je umożliwić w zakładach pracy

12.04.2021

Rusza konkurs Optifuel Challenge 2021

23.04.2021

Analiza Barometr E-shopper DPDgroup 2020 – wpływ pandemii na zachowania e-zakupowe w Europie

13.04.2021

Ceny paliw w Polsce – za co płacimy i jak wypadamy na tle Europy?

28.04.2021

0,005km/km2 ¬– polska sieć autostrad nadal ma problemy z gęstością. Budujemy, ale drogo i powoli

19.04.2021