Otworzyliśmy oferty na ostatni odcinek S61

Otworzyliśmy oferty na ostatni odcinek S61

1.10.2021
Czas czytania ok. 4 minut

Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych wybudowaniem obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Oferty w przetargu na realizację tego - kluczowego dla całego szlaku komunikacyjnego Via Baltica - zadania, złożyło siedem firm i konsorcjów.

Oferty w przetargu

Najniższą cenę za wybudowanie prawie 13-kilometrowego odcinka S61 zaproponowało konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy) - 660,01 mln zł. Najdroższą ofertę przedstawiło konsorcjum firm PORR (lider), UNIBEP oraz BUDREX (partnerzy) - 795,19 mln zł. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w naszych szacunkach (971,3 mln zł). Komisja przetargowa rozpocznie teraz procedurę badania i oceny ofert w celu wyłonienia tej najkorzystniejszej.

Wysokość oferty nie zwalnia z jakości wykonywanych robót

Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apelujemy o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu. Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości.

Tym bardziej zastanawiające są wskazane wyżej oferty, które na pierwszy rzut oka nie odzwierciedlają postulowanych przez branżę ryzyk i obserwowanych wzrostów cen materiałów i wyrobów budowlanych.

Drugi przetarg

Przypomnijmy, że to drugi przetarg na obwodnicę Łomży. Ma on wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję po odstąpieniu GDDKiA od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo dwóch kolejnych wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął. W maju br. odstąpiliśmy od umowy z nierzetelnym wykonawcą, 23 lipca br. ogłosiliśmy nowy przetarg, a dziś otworzyliśmy oferty.

Kryteria i warunki

W nowym przetargu wymagamy, aby prace projektowe (w zakresie optymalizacji i wykonania brakujących projektów) oraz roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Wśród kryteriów pozacenowych jest m.in. możliwość skrócenia terminu wykonania zadania maksymalnie o trzy miesiące, za co są przyznawane dodatkowe punkty.

Natomiast wśród warunków przetargu jest kilka istotnych etapów realizacji umowy, tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest wykonanie robót oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA, jako inwestora, wszelkich wymaganych przepisami decyzji. Umożliwi to udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni drogi S61 (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej, w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy.

W obecnym przetargu zastosowano następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 proc. oraz skrócony termin wykonania i gwarancja jakości - 40 proc.

13-kilometrowa obwodnica

Odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno stanowiący kluczową część obwodnicy Łomży, będzie miał długość 12,92 km i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, skrzyżowania w postaci rond z istniejącą DK61 w rejonie miejscowości Marianowo oraz z istniejącą drogą DK64 w rejonie miejscowości Elżbiecin.

Strategiczna Łomża

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce. Ma też znaczenie europejskie, łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Szybka i sprawna realizacja odcinka S61 stanowiącego obwodnicę Łomży, sprawi, że ruch po Via Baltice, od grudnia 2023 roku, będzie odbywał się bez większych problemów na całej jej długości. Natomiast budowa drugiej jezdni i zakończenie budowy odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno nastąpi w 2024 roku.

Realizacja S61 Łomża Zachód - Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

GDDKiA

Wyświetlenia: 611