Dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód

Dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód

2.02.2022
Czas czytania ok. 7 minut

Oferta konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę 21-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Solec - Toruń Zachód.

31 stycznia informowaliśmy o dokonaniu czynności unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację tego odcinka. Krajowa Izba Odwoławcza wydając 17 stycznia wyrok, uznała odwołanie jednego z oferentów (firmy PORR) i postanowiła o odtajnieniu części oferty złożonej przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wyrok oznaczał również konieczność unieważnienia wyboru najkorzystniejsze oferty. W związku z tym, że termin związania ofertą w przetargu minął 31 grudnia 2021 r., przed ponownym wyborem oferenci musieli formalnie potwierdzić dalszą chęć udziału w przetargu.

Dziś dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując jeszcze raz na konsorcjum Kobylarni i Mirbudu. Ich oferta, na kwotę 425 869 442,92 zł, uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu przetargowym.

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w 2026 roku.

Kryteria oceny ofert

W postępowaniu złożono osiem ofert w kwocie od 425 do 519 mln zł. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Zakres prac

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec, od którego odcinek się rozpoczyna, oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometra przed istniejącym węzłem Toruń Zachód.

S10 Bydgoszcz - Toruń

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zadanie znalazło się w niedawno ogłoszonym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Kalendarium

28 listopada 2016 r. - podpisaliśmy umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)

31 stycznia 2019 r. - złożyliśmy w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ

28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz

26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.

28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.

31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.

10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe

18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza

30 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód

7 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec

14 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

27 sierpnia 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie

3 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód

13 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe

8 listopada 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec

16 listopada 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

15 grudnia 2021 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

15 grudnia 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód

28 stycznia 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

31 stycznia 2022 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód (wykonanie wyroku KIO z 17 stycznia 2022 r.)

1 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód

2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj

GDDKiA

Wyświetlenia: 1703